• Juridisch advies
  • Procederen
  • Ervaren jurist
  • Algemeen bestuursrecht - Omgevingsrecht

Bezwaar en beroep (eventueel voorafgegaan door een zienswijze) tegen besluiten van de overheid over onder meer aanwijzingen, Bibob, huisvesting, ontheffingen, openbaarheid van bestuur, Opiumwet, subsidies, toestemmingen, uitkeringen en vergunningen. 

In het omgevingsrecht zien de besluiten van de overheid op bestemmingsplannen, de activiteiten bouwen, gebruik van grond, drijven van een inrichting, slopen en andere onderwerpen gerelateerd aan Wabo, ruimtelijke ordening, milieu en natuurbescherming. 

Ook bij de aanvraag en tijdens toezicht & handhaving (bijvoorbeeld last onder dwangsom, bestuurlijke boete of intrekking van besluiten) is juridische bijstand aan te raden.

  • Huurrecht

Geschillen tussen verhuurders en huurders.

  • Onrechtmatige Daad

Schade door onrechtmatige handelwijze van een ander.

  • Wanprestatie

Uw contractspartij is haar afspraak niet nagekomen. U eist nakoming en/of schadevergoeding.